(Đấu giá lần 5) Đấu giá rút gọn. Gói 2: Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 3D – CGG Amadeus (theo nguyên trạng của thiết bị)” và Gói 5: Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 2D – Bình Minh 02 (theo nguyên trạng của thiết bị). Đấu giá 14h30 ngày 12/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!