Đấu giá lần 2: Cây cao su thanh lý. Tổng diện tích: 64,83ha. Trong đó: Lô Cao su 1993 – Diện tích: 43,45ha. Lô Cao su 1994 – Diện tích: 21,38 ha của Công ty CP Cao su Công nghiệp. Đấu giá ngày 28/4/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá