QUYỀN THUÊ PHÒNG HỌC TẠI GIẢNG ĐƯỜNG C CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII. ĐẤU GIÁ 09H00 NGÀY 23/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!