Cây cao su thanh lý của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam. Đấu giá 08h30 ngày 13/6/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!