THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐẤU GIÁ LÔ TÀI SẢN: Cần trục bánh xích, biển số đăng ký: 72XA-0734 đã qua sử dụng – Hiệu: Pinguely của Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng. Đấu giá ngày 24/02/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: