Tài sản, công cụ dụng cụ, thiết bị của Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn. Đấu giá 14h00 ngày 24/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá