271,565 ha cao su thanh lý tái canh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!