Cây cao su thanh lý của Công ty CP Cao su Đồng Phú ĐG ngày 01/11 (Đấu giá thử nghiệm phục vụ cho Công ty Cao su Đồng Phú)

Cuộc đấu giá đã kết thúc!