01 xe cẩu, 02 xe con và 20 tài sản khác của Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. Đấu giá ngày 17/03/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá