02 Gói tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Đấu giá 14h00 ngày 15/9/2022