VTTB ứ đọng, VTTB, TSCĐ thu hồi kém mất phẩm chất thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ + DANH MỤC TÀI SẢN