Lô VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất, TSCĐ hư hỏng, VTTB thu hồi có chứa chất thải nguy hại đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Yên Bái

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ + DANH MỤC