Vật tư thiết bị (VTTB) điện thu hồi, hỏng không có nhu cầu sử dụng của Công ty Điện lực Điện Biên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ