VẬT TƯ THIẾT BỊ TỒN KHO Ứ ĐỌNG, CÓ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ XUYÊN. ĐẤU GIÁ 14H30 NGÀY 24/10