Vật tư thiết bị thu hồi kém phẩm chất, ứ đọng không có nhu cầu sử dụng và vật tư có chứa chất thải nguy hại tồn kho bán đấu giá năm 2023 – đợt 2 của Công ty Điện lực Thạch Thất

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ