Vật tư thiết bị thu hồi, kém mất phẩm chất tồn kho không có nhu cầu sử dụng chờ thanh lý đợt 2 năm 2022 của Công ty Điện lực Sơn Tây gồm 02 lô: Lô 01: Vật tư thiết bị thuộc hàng chất thải thông thường (thu hồi kém, mất phẩm chất); Lô 02: Vật tư thiết bị thuộc hàng chất thải nguy hại (công tơ điện tử, máy tính văn phòng…). Đấu giá 08h30 ngày 29/12/2022