Vật tư thiết bị thu hồi, kém mất phẩm chất đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Đống Đa. Đấu giá 14h30 ngày 14/9/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ + DANH MỤC TÀI SẢN