Vật tư thiết bị thông thường (ứ đọng và thu hồi), Vật tư thiết bị có chứa thành phần chất thải nguy hại không có nhu cầu sử dụng của Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm. Đấu giá 10h ngày 08/8/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN