Vật tư thiết bị thông thường (thu hồi, ứ đọng, kém mất phẩm chất), Vật tư thiết bị có chất thải nguy hại không có nhu cầu sử dụng (mã chất thải 19 02 06) của Điện lực Sơn Tây đấu giá 10h00 ngày 07/9/2022