Vật tư thiết bị thanh lý đợt 3 năm 2023 của Công ty Điện lực Ứng Hoà

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ