Vật tư thiết bị thanh lý đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Sơn Tây

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ