Vật tư thiết bị bán thanh lý đợt 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Sơn Tây

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ