Trả lời của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc đăng ký Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến với Bộ Công thương