Thống kê kết quả đấu giá

STT Người có tài sản Tên tài sản Giá khởi điểm (VND) Giá trúng đấu giá (VND)
1 Công ty 1 Tài sản 1 1.000.000 1.200.000
2 Công ty 2 Tài sản 2 200.000 300.000
3 Công ty 3 Tài sản 3 1.000.000 1.200.000
4 Công ty 4 Tài sản 4 200.000 300.000
5 Công ty 5 Tài sản 5 1.000.000 1.200.000
6 Công ty 6 Tài sản 6 200.000 300.000
7 Công ty 6 Tài sản 7 1.000.000 1.200.000
8 Công ty 7 Tài sản 8 1.000.000 1.200.000
9 Công ty 7 Tài sản 9 200.000 300.000