THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ TỔ CHỨC LẠI PHIÊN ĐẤU GIÁ