THÔNG BÁO DỪNG ĐẤU GIÁ

Link cuộc đấu giá: https://daugiabtn.com/thong-bao-dau-gia-tai-san-bao-dam/