THÔNG BÁO DỪNG BÁN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ LÔ TÀI SẢN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM