THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH: Cây cao su thanh lý vào năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Sê