THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ VẬT TƯ TRỤC BÁNH NGÀY 29/12/2018