THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TSVPHC NGÀY 08/11/2019 (95QĐ – LẦN 2)