THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TS VI PHẠM HÀNH CHÍNH NGÀY 12/9/2019