THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NGÀY 22/10/2019