THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Lô vật tư thiết bị, tài sản thu hồi kém, mất phẩm chất thanh lý đợt 3 năm 2023

Của Công ty Điện lực Hưng Yên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ