THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 24/12/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ