THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ MÁY MÓC VÀ PHỤ TÙNG NGÀY 25/11/2019