THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ MÁY MÓC VÀ PHỤ TÙNG NGÀY 05/11/2019