THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ (ĐIỀU CHỈNH GIÁ KHỞI ĐIỂM)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ KHỞI ĐIỂM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Link thông báo cũ:

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN