THÔNG BÁO BĐG HÀNG VPHC (MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐÃ QUA SD) NGÀY 07/3/2018