THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 29/3/2019