THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VẬT TƯ THANH LÝ NGÀY 09/11/2018