THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 26/6/2019