THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 18/4/2019