THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 14/5/2019