THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 13/8/2019