THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 05/4/2019