THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 03/6/2019