THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 03/5/2019