THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LÔ XE CƠ GIỚI (29 XE) NGÀY 10/4/2019