THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU THANH LÝ NGÀY 24/01/2019