THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU THANH LÝ NGÀY 21/12/20128